Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Op alle door VianenFysio gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  1. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de praktijk/club van VianenFysio, rekening houdend met de geldende huisregels.
  1. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de praktijk/club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas (indien gebruikt).
  1. VianenFysio behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 2. Overeenkomst
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VianenFysio.
  1. VianenFysio is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door VianenFysio te zijn ontvangen.
 3. Lidmaatschap
  1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
  1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van VianenFysio worden overgedragen.
  1. VianenFysio zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
 4. Lidmaatschapsgelden
  1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.
  1. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van VianenFysio, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  1. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag VianenFysio een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
  1. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan VianenFysio te worden voldaan. Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  1. Indien VianenFysio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer VianenFysio over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door VianenFysio in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
  1. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.
  1. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
  1. Alle prijzen zijn inclusief BTW. VianenFysio is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  1. VianenFysio is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Privacy
  1. VianenFysio gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. VianenFysio is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
  1. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.
  1. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.
 6. Lidmaatschapspas (indien gebruikt)
  1. Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas (indien gebruikt). Deze pas blijft eigendom van VianenFysio en is strikt persoonlijk.
  1. VianenFysio is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen.
  1. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas (indien gebruikt) dient direct aan VianenFysio te worden gemeld. VianenFysio zal in een dergelijk geval € 15,00 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe pas.
 7. Beëindiging Lidmaatschap
  1. Indien het lid zijn lidmaatschap niet een kalendermaand voor de einddatum schriftelijk bij VianenFysio opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van een kalendermaand.
  1. De opzegtermijn is  een kalendermaand.
  1. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier en/of mail, dat verkrijgbaar is bij VianenFysio. Het opzegformulier dient bij VianenFysio te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met een van de medewerkers van VianenFysio. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer.
  1. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van VianenFysio. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
  1. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is VianenFysio bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
 8. Ziekte/Blessures
  1. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van VianenFysio het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
  1. VianenFysio is bevoegd een bedrag van € 15,00 per bevriezing in rekening te brengen.
  1. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
  1. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.
 9. Openingstijden
  1. VianenFysio is bevoegd om de praktijk/club geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en vakanties.
  1. VianenFysio is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een praktijk/club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  1. VianenFysio is bevoegd de op de voorzijde vermelde VianenFysio voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie
 10. Persoonsgegevens
  1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bank gegevens) dienen direct, aan VianenFysio, te worden doorgegeven.
  1. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer VianenFysio kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
 11. Personal Training
  1. VianenFysio biedt zogenaamde ‘personal training’ aan die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het Lidmaatschap van VianenFysio inbegrepen. U dient derhalve een aparte overeenkomst met de personal trainer aan te gaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. VianenFysio is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens VianenFysio of haar leidinggevenden.
  1. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.
 13. VianenFysio Huisreglement
  1. Het lid is bekend dat VianenFysio bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de praktijk/club, gepubliceerd op onze website en kunnen indien gewenst opgevraagd worden.
  1. De praktijk/club kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 14. Slot bepaling
  1. Overeenkomsten tussen het lid en VianenFysio kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  1. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.